रितिथिति

तपाईको सेवामा हामि सदैव तत्पर रहनेछौ

सम्पुर्ण कर्मकाण्ड, ज्योतिस, बास्तु, रत्न - धातु, सेवा तथा परामर्स

image

के कुनै सेवा तथा सामाग्रीको आवस्यकता छ ?

सम्पुर्ण ज्योतिस सेवा, धातु रत्न तथा परामर्स, कर्मकाण्ड तथा आवस्यक सम्पुर्ण पुजा सामाग्रीहरू

image
image
image
image
image
image
image
image
image